Հասմիկ Կարապետյան

Անուն, Ազգանուն` Հասմիկ Կարապետյան
Էլ. փոստ` ms.has92 շնիկ mail.ru
Հեռախոս` 077672771
Պաշտոն` գրասենյակային
Բովանդակություն` թղթաբանություն
Ցանկալի աշխատավարձ` 100 000 և ավելի
Այլ նշումներ` Արագ հարմարվելու ունակություն, նոր գաղափարների ու մոտեցումների ընդունման կարողություն, ճշտապահություն, աշխատանքին նվիրվելու ունակություն, վստահաարժան, կարողություն աշխատելու լարված մթնոլորտում