Tag Archive: պարտավորություն

Jan 25 2019

ՀԿ-ն ցանկանում է ֆիզիկական անձի հետ կնքել վարձակալության պայմանագիր

Ստելլա.

Բարև ձեզ: Հասարակական կազմակերպությունը ցանկանում է ֆիզիկական անձի հետ կնքել վարձակալության պայմանագիր: Ի՞նչ հարկային պարտավորություններ են առաջանում հասարակական կազմակերպության համար: Ինչպե՞ս պետք է վճարել հարկերը: Վարձակալության գումարը ինչպե՞ս պետք է վճարել, և վճարումը հավաստող ի՞նչ փաստաթղթեր են պետք, որպեսզի դրանք ներկայացվեն երրորդ անձանց:

Jan 06 2019

Պարտավորությունների հաշվառում թեմայից հանձնարարված են խնդիրներ

Լիլիթ.

Պարտավորությունների հաշվառում թեմայից հանձնարարված են խնդիրներ: Խնդրում եմ արձագանքել` ովքե՞ր կարող են օգնել:

Oct 17 2017

“Հարկային պարտավորություններ” բաժին

Արթուր.

Հարգելի գործընկերներ, արդյո՞ք ձեզ մոտ “Հարկային պարտավորություններ” բաժինը ճիշտ է ցույց տալիս հարկերի գծով պարտքերն ու գերավճարները: Եվ ընդհանրապես արդյո՞ք դրանք ճիշտ թվեր են, թե՞ հնարավոր է ՀՏ ծրագրային խնդիրների հետ կապված սխալներ լինեն:

Oct 14 2015

Ակտիվների և պարտավորությունների գույքագրում

Արաքսյա.

Խնդրում եմ ասեք` կազմակերպության ակտիվների և պարտավորությունների գույքագրմանը ի՞նչ գործընթաց է հետևում, և որտեղի՞ց կարող եմ օգտվել:

Sep 22 2013

Ինչու՞ է կանոնադրական կապիտալը համարվում պարտավորություն

Խաչիկ.

Ինչու՞ է կանոնադրական կապիտալը համարվում պարտավորություն:

Sep 29 2010

Ի՞նչ ընթացակարգ պետք է անցնել լուծարման դեպքում

Արմո.

Հարգելի կոլեգաներ,
Եթե որևէ մեկն առնչվել է նշված խնդրի հետ, խնդրում եմ արձագանքեք: ՍՊԸ-ի կանոնադրական կապիտալը մեծ է զուտ ակտիվներից, և ընկերության հաշվեկշռում կա կուտակված վնաս, որն առաջացել է ընկերության գործունեությունից և ֆինանսավորվել է հիմնադրից ստացված փոխառության հաշվին: Ի՞նչ ընթացակարգ պետք է անցնել լուծարման դեպքում, և ինչպե՞ս պետք է զրոյացվի հիմնադրի նկատմամբ պարտավորությունը:
Շնորհակալություն:

Loading...