Author: Armen Mkrtchyan

Ա/Ձ-ի հաշվետվությունների վերաբերյալ

Ի՞նչ հաշվետվություններ պետք է հանձնել Ա/Ձ-ի համար, եթե Ա/Ձ-ն 21.07.2020-ին փակել եմ: Աշխատող չեմ ունեցել, աշխատել եմ շրջհարկով: