Փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր

 • Հարկ վճարողի կողմից տեղեկություններ փակցնելու հայտարարություն
 • բեռնել
 • Դրամարկղի մուտքի օրդեր
 • բեռնել
 • Դրամարկղի ելքի օրդեր
 • բեռնել
 • Հաշիվ-ապրանքագիր
 • բեռնել
 • Հաշիվ փոխանցման համար
 • բեռնել
 • Վճարման հանձնարարական
 • բեռնել
 • Պահեստի նյութերի հաշվետվություն
 • բեռնել
 • Պահեստի մուտքի օրդեր
 • բեռնել
 • Պահանջագիր – բեռնագիր
 • բեռնել
 • Գնման ակտ
 • բեռնել
 • Աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագիր
 • բեռնել
 • Պարունակության նկարագրությամբ թերթիկ
 • բեռնել
 • Լիազորագիր
 • բեռնել

  Տարեկան հաշվետվություններ

 • Հաշվապահական հաշվեկշիռ (Ձև N 1)
 • բեռնել
 • Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Ձև N 2)
 • բեռնել
 • Կազմակերպությունների տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների լրացման հրահանգ
 • բեռնել

  Պայմանագրեր

 • Տիպային պայմանագրերի ժողովածու
 • բեռնել
 • Աշխատանքային պայմանագիր
 • բեռնել
 • Աշխատանքային պայմանագիր տնօրենի հետ
 • բեռնել
 • Աշխատանքային պայմանագիր գլխավոր հաշվապահի հետ
 • բեռնել
 • Մատակարարման պայմանագիր
 • բեռնել
 • Ծառայությունների վճարովի մատուցման պայմանագիր
 • բեռնել
 • Փոխառության պայմանագիր
 • բեռնել
 • Պահատվության պայմանագիր
 • բեռնել
 • Աուդիտորական ծառայության մատուցման պայմանագիր
 • բեռնել
 • Ծանուցագիր պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին
 • բեռնել
 • Գույքի վարձակալության պայմանագիր
 • բեռնել
 • Առքուվաճառքի պայմանագիր
 • բեռնել
 • Նյութական պատասխանատվության պայմանագիր
 • բեռնել
 • Անշարժ գույքի առքուվաճառքի պայմանագիր
 • բեռնել
 • Կոմիսիայի պայմանագիր
 • բեռնել

  Հրամաններ, դիմումներ, այլ փաստաթղթեր

 • Ամբողջական արձակուրդի դիմում
 • բեռնել
 • Անաշխատունակության նպաստի հրաման
 • բեռնել
 • Արձակուրդից հետ կանչման հրաման
 • բեռնել
 • Աշխատանքի ընդունման դիմում
 • բեռնել
 • Աշխատանքի ընդունման հրաման
 • բեռնել
 • Աշխատանքից ազատման դիմում
 • բեռնել
 • Աշխատանքից ազատման հրաման
 • բեռնել
 • Երեխայի խնամքի արձակուրդի հրաման
 • բեռնել
 • Գործուղման հրաման
 • բեռնել
 • Գույքագրման հրաման
 • բեռնել
 • Համաձայնագիր աշխատանքային պայմանագրում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին
 • բեռնել
 • Հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի հրաման
 • բեռնել
 • Մասերով արձակուրդի դիմում
 • բեռնել
 • Պարգևավճարի հրաման
 • բեռնել
 • Տեղեկանք աշխատանքի վայրից 1
 • բեռնել
 • Տեղեկանք աշխատանքի վայրից 2
 • բեռնել
 • Ծանուցում աշխատանքային պայմանագրի լուծման մասին
 • բեռնել
 • Ստացական
 • բեռնել
 • Աշխատանքի վերադառնալու դիմում
 • բեռնել
 • Պայմանագրի արդյունքի հանձնման-ընդունման ակտ
 • բեռնել
 • Հանձնման-ընդունման արձանագրություն
 • բեռնել

  Հասարակական կազմակերպություն հիմնադրելու փաստաթղթեր

 • ՀԿ հիմնադրելու արձանագրություն
 • բեռնել
 • ՀԿ կանոնադրություն
 • բեռնել
 • ՀԿ կանոնադրության շապիկ
 • բեռնել

  Վիճակագրական հաշվետվությունների ձևեր

  ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն

  COVID-19

 • Արտակարգ դրության ժամանակահատվածում գործատուի տեղեկանք
 • բեռնել
 • Արտակարգ դրության ժամանակահատվածում տեղաշարժման թերթիկ
 • բեռնել