Լիցենզավորվող գործունեությունների ցանկ

Արփինե.

Հարգելիներս ` եթե ունեք այն գործունեությունների ցանկը որոնց համար հարկավոր է լիցենզիա խնդրում եք ուղղարկեք` մաթոս4 շնիկ rambler.ru

Ֆեյսբուքյան մեկնաբանություններ

Accountant.am
Author: Accountant.am

3 thoughts on “Լիցենզավորվող գործունեությունների ցանկ

 1. Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակները

  Հոդված 43.
  Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների ցանկը

  1. Գործունեությունը համարվում է լիցենզավորման ենթակա, եթե այն ընդգրկված է սույն հոդվածի աղյուսակում:

  2. Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների աղյուսակ

  Լիցենզավորման ենթակա
  գործունեության տեսակը

  Լիցենզա-
  վորող
  մարմինը

  Լիցեն-
  զիայի
  տեսակը

  Ոլորտը

  Փորձա-
  քննության
  պահանջ

  Մրցու-
  թային
  կարգով

  Որակա-
  վորման
  պա-
  հանջ

  Հաշվե-
  տվության
  պահանջ

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  1. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

  1. պայթուցիկ նյութերի կամ պայթեցման սարքավորումների արտադրություն ՀՀԿ Բ – Փ – Ո Հ Վ
  2. պայթուցիկ նյութերի կամ պայթեցման սարքավորումների առևտուր ԿՄ Բ – – – – Հ Վ
  3. պայթեցման աշխատանքների կատարում ԿՄ Բ – – – Ո Հ –
  4. հրագործական ապրանքների արտադրություն, ներմուծում կամ առևտուր ԿՄ Պ – – – – – –
  5. զենքի արտադրություն ՀՀԿ Բ – Փ – – Հ Վ
  6. զենքի առևտուր ԿՄ Բ – Փ – – Հ Վ
  7. թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի`
  – արտադրություն կամ պատրաստում ՀՀԿ Բ – Փ – Ո Հ Վ
  – նոր թմրամիջոցների ու հոգեմետ նյութերի մշակում ՀՀԿ Բ – Փ – Ո Հ Վ
  – պահպանում ՀՀԿ Բ – – – – Հ Վ
  – տեղափոխում ՀՀԿ Բ – – – – Հ –
  – բաշխում, բացթողում և իրացում ՀՀԿ Բ – – – Ո Հ Վ
  – արտադրության, պատրաստման, վերամշակման, իրացման, օգտագործման (այդ թվում` բժշկական) նպատակով ձեռքբերում ՀՀԿ Բ – – – – Հ –
  – գիտական և ուսումնական նպատակներով օգտագործում ՀՀԿ Բ – – – Ո Հ Վ
  – ցուցակներում ներառված պատրաստուկների ստացման նպատակով վերամշակում ՀՀԿ Բ – Փ – Ո Հ Վ
  – օգտագործմամբ փորձաքննության անցկացում ՀՀԿ Բ – – – Ո Հ Վ
  – արտահանում կամ ներմուծում ՀՀԿ Բ Ա – – – Հ –
  8. դրամահատման, պետական մեդալների, շքանշանների պատրաստում կամ արտադրություն ՀՀԿ Բ – Փ – – Հ Վ
  9. պետական կնիքների, դրոշմակնիքների պատրաստում կամ արտադրություն ՀՀԿ Բ – Փ – – Հ Վ
  10. հատուկ պաշտպանվածություն պահանջող պետական նշանակության փաստաթղթերի տպագրում ՀՀԿ Բ – Փ – Ո Հ Վ
  11

  Ռազմական նշանակության արտադրանքի
  ներմուծում և արտահանում

  ԿՄ

  Բ

  Փ
  – – Հ –
  12

  Ռազմական նշանակության արտադրանքի
  տարանցիկ
  փոխադրում

  ԿՄ

  Բ

  Փ
  – – Հ –
  13

  Ռազմական նշանակության արտադրանքի առևտրի միջնորդական գործունեություն
  (ռազմական նշանակության արտադրանքի առևտրի գործընթացում այլ անձանց համար պայմանագրերի կնքման բանակցությունների վարման, ինչպես
  նաև այդ արտադրանքի ձեռքբերման, փոխանցման
  և վաճառքի օժանդակման ծառայությունների մատուցում)

  ԿՄ

  Բ
  – – – – Հ –

  2. ԱՌԵՎՏՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

  1. արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 710210000, 710221000, 710231000 ծածկագրերին դասվող բնական` մշակված կամ չմշակված, բայց չշրջանակված կամ չամրացված ալմաստների առուվաճառք, ներմուծում, արտահանում, փոխադրում ԿՄ Պ Ա – – – – –

  3. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

  1. դեղերի արտադրություն ԿՄ Բ – Փ – – Հ Վ
  2. (2-րդ կետն ուժը կորցրել է 22.02.07 ՀՕ-116-Ն)
  3. (3-րդ կետն ուժը կորցրել է 22.02.07 ՀՕ-116-Ն)
  4. դեղատնային գործունեություն ԿՄ Բ – – – Ո – Վ
  5. կազմակերպությունների կամ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացում ԿՄ Բ – – – Ո – –
  6. գենետիկ ինժեներիայի գործունեություն ՀՀԿ Բ – Փ – Ո Հ –
  7. բժշկական միջին մասնագիտական և բարձրագույն կրթական ծրագրերի իրականացում ԿՄ Բ – Փ – – – –

  4. ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

  1. Արտարժույթի դիլերային-բրոքերային առուվաճառք ԿԲ Բ – – – Ո Հ Վ
  2. արտարժույթի առքուվաճառք ԿԲ Բ – – – Ո Հ Վ
  3. արտարժույթի առքուվաճառքի սակարկությունների կազմակերպում ԿԲ Բ – – – – Հ Վ

  5. ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

  1. (1-ին կետն ուժը կորցրել է 22.02.07 ՀՕ-116-Ն)
  2. Ներդրումային ծառայությունների մատուցում՝ ըստ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված ներդրումային ծառայությունների տեսակների ԿԲ Բ – – – Ո Հ –
  3.

  կարգավորվող շուկայի օպերատորի գործունեություն

  ԿԲ

  Բ

  Փ
  – Ո Հ –
  4.

  Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործունեություն

  ԿԲ

  Բ

  Փ
  – Ո Հ –

  6. ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

  1. բանկային գործունեություն ԿՄ Բ – Փ – Ո Հ –
  2. գրավատների կազմակերպում ԿԲ Բ – – – – Հ Վ
  3. ինվեստիցիոն հիմնադրամների գործունեություն ԿԲ Բ – Փ Ո Հ –
  4. կյանքի ապահովագրության իրականացում`
  «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին»
  Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դասերով և
  ենթադասերով ԿԲ Բ – Փ – Ո Հ –
  4.1. ոչ կյանքի ապահովագրության իրականացում`
  «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին»
  Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դասերով և ենթադասերով ԿԲ Բ – Փ – Ո Հ –
  5. ինկասացիոն ծառայությունների մատուցում ԿՄ Բ – – Ո – –
  5.1 վարկային բյուրոյի գործունեություն ԿԲ Բ – – – – Հ –
  6. ապահովագրական բրոքերային գործունեություն ԿԲ Բ – Փ – Ո Հ –
  7. (7-րդ կետը տեղափոխվել է 18-րդ բաժին 26.12.02 ՀՕ-513-Ն)
  8. վարկային կազմակերպության գործունեություն ԿԲ Բ – – – Ո Հ Վ
  9. դրամական (փողային) փոխանցումների իրականացում ԿԲ Բ – – – Ո Հ
  10. վճարային գործիքների և վճարահաշվարկային փաստաթղթերի պրոցեսինգի և քլիրինգի իրականացում ԿԲ Բ – – – Ո Հ
  11. (11-րդ կետն ուժը կորցրել է 24.11.04 ՀՕ-156-Ն)
  12. (12-րդ կետն ուժը կորցրել է 24.11.04 ՀՕ-156-Ն)
  11. կյանքի վերաապահովագրության իրականացում ԿԲ Բ – Փ – Ո Հ
  12. ոչ կյանքի վերապահովագրության իրականացում ԿԲ Բ – Փ – Ո Հ

  7. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

  1. անասնաբուժություն ԿՄ Պ Ա – – – – –
  2. (2-րդ կետն ուժը կորցրել է 22.02.07 ՀՕ-116-Ն)
  3. անասնաբուժության բնագավառում օգտագործվող կենսապատրաստուկների արտադրություն ԿՄ Բ – Փ – Ո Հ Վ
  4. Անասնաբուժասանիտարական փորձաքննություն ԿՄ Բ – Փ – Ո Հ Վ
  5. Բույսերի պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական միջոցների արտադրություն և (կամ) վաճառք ԿՄ Բ – Փ – Ո Հ Վ

  8. ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

  1. բնական գազի փոխադրում, բաշխում, ներկրում, արտահանում, փոխադրման և բաշխման ցանցի կառուցում ՀԾԿՀ Բ Ա – – – Հ Վ
  2. էլեկտրական կայանների կառուցում և վերականգնում, էլեկտրական էներգիայի արտադրություն (ներառյալ` էլեկտրական և ջերմային էներգիայի համակցված արտադրությունը), հաղորդում, բաշխում, արտահանում, ներկրում, հաղորդման և բաշխման ցանցի կառուցում ՀԾԿՀ Բ Ա – – – Հ Վ
  3. ջերմային կայանների կառուցում և վերականգնում, ջերմային էներգիայի արտադրություն, փոխադրում, բաշխում, փոխադրման և բաշխման ցանցի կառուցում ՀԾԿՀ Բ Ա – – – Հ Վ
  4. էլեկտրաէներգետիկական և գազամատակարարման համակարգերի օպերատորի ծառայություններ ՀԾԿՀ Բ Ա – – – Հ Վ
  5. էներգետիկական շուկային մատուցվող ծառայություններ ՀԾԿՀ Բ Ա – – – Հ –

  9. ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

  1.

  Նախադպրոցական կրթական ծրագրի իրականացում
  ԿՄ Բ – – – – – Վ
  2.

  Տարրական հանրակրթական ծրագրի իրականացում, այդ թվում՝
  ԿՄ Բ – – – – – Վ
  2.1. տարրական ընդհանուր-1-ին աստիճան
  2.2. տարրական մասնագիտացված-1-ին աստիճան

  2.3.

  տարրական հատուկ-1-ին աստիճան

  3.

  Հիմնական հանրակրթական ծրագրի իրականացում, այդ թվում՝
  ԿՄ Բ – – – – – Վ
  3.1. հիմնական ընդհանուր-2-րդ աստիճան
  3.2. հիմնական մասնագիտացված-2-րդ աստիճան
  3.3. հիմնական հատուկ-2-րդ աստիճան
  4.

  Միջնակարգ հանրակրթական ծրագրի իրականացում, այդ թվում՝
  ԿՄ Բ – – – – – Վ
  4.1 միջնակարգ ընդհանուր-3-րդ աստիճան
  4.2 միջնակարգ մասնագիտացված-3-րդ աստիճան
  4.3 միջնակարգ հատուկ-3-րդ աստիճան
  5. (5-րդ կետն ուժը կորցրել է 10.07.09 ՀՕ-163-Ն)
  6. նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթական ծրագրերի իրականացում ԿՄ Բ Ա – – – – –
  6.1 միջին մասնագիտական կրթական ծրագրերի իրականացում, բացառությամբ բժշկական միջին մասնագիտական ծրագրերի ԿՄ Բ Ա – – – – –
  6.2 բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրերի իրականացում, բացառությամբ բժշկական բարձրագույն կրթական ծրագրերի ԿՄ Բ Ա – – – – –

  10. ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ (ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ) ԲՆԱԳԱՎԱՌ

  1. հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի ՀԾԿՀ Բ Ա Փ – Ո Հ Վ
  2. ձայնային ծառայությունների մատուցում ՀԾԿՀ Պ Ա – – Ո Հ Վ
  3. շարժական կապի ծառայությունների մատուցում ՀԾԿՀ Պ Ա – – Ո Հ Վ
  4. (4-րդ կետն ուժը կորցրել է 22.02.07 ՀՕ-116-Ն)
  5. տվյալների հաղորդման և ինտերնետ հասանելիության ծառայությունների մատուցում ՀԾԿՀ Պ Ա – – Ո Հ Վ
  6. հեռուստառադիոհաղորդումների հեռարձակում ՀՌԱՀ Բ – – Մ – – Վ

  10.1 ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

  1. Փոստային կապի ծառայությունների, բացառությամբ դրամական միջոցների փոստային փոխադրությունների, մատուցում ԿՄ Բ Ա – – – – –

  11. ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

  1.

  մաքսային պահեստներում մաքսային հսկողության ներքո ապրանքների պահպանություն

  ԿՄ

  Բ

  Հ

  Վ

  2.

  անմաքս առևտրի խանութներում մաքսային հսկողության ներքո ապրանքների իրացում

  ԿՄ

  Բ

  Հ

  Վ

  3.

  ազատ մաքսային պահեստներում մաքսային հսկողության ներքո ապրանքների
  պահպանություն

  ԿՄ

  Բ

  Հ

  Վ

  4.

  մաքսային միջնորդական գործունեություն

  ԿՄ

  Բ

  Ա

  Ո

  Հ

  5.

  մաքսային փոխադրողի գործունեություն

  ԿՄ

  Բ

  Ա

  Հ

  6.

  մաքսային հսկողության տարածքների կազմակերպում

  ԿՄ

  Բ

  Հ

  Վ

  7.

  ազատ տնտեսական գոտիների շահագործում

  ԿՄ

  Բ

  Հ

  Վ

  8.

  ազատ տնտեսական գոտիների կազմակերպում

  ԿՄ

  Բ

  Հ

  Վ

  (11-րդ բաժինը խմբ. 21.08.08 ՀՕ-156-Ն)

  12. ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

  1. Հրապարակի ընտրում`
  – միջուկային տեղակայանքների
  – ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանների
  – ռադիոակտիվ թափոնների գերեզմանոցների ԱԷՕԲԿՄ Բ – Փ – Ո Հ Վ
  2. Նախագծում`
  – միջուկային տեղակայանքների
  – ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանների
  – ռադիոակտիվ թափոնների գերեզմանոցների ԱԷՕԲԿՄ Բ – Փ – Ո Հ Վ
  3. Կառուցում`
  – միջուկային տեղակայանքների
  – ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանների
  – ռադիոակտիվ թափոնների գերեզմանոցների ԱԷՕԲԿՄ Բ – Փ – Ո Հ Վ
  4. (4-րդ կետն ուժը կորցրել է 22.02.07 ՀՕ-116-Ն)
  5. Շահագործում`
  – միջուկային տեղակայանքների
  – ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանների
  – ռադիոակտիվ թափոնների գերեզմանոցների ԱԷՕԲԿՄ Բ – Փ – Ո Հ Վ
  6. Շահագործումից հանում`
  – միջուկային տեղակայանքների
  – ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանների
  – ռադիոակտիվ թափոնների գերեզմանոցների ԱԷՕԲԿՄ Բ – Փ – Ո Հ Վ
  7. Աղյուսակի երկրորդ սյունակի 1-6 կետերում նշված և միջուկային տեղակայանքի սկզբնական նախագծով չնախատեսված լիցենզավորման ենթակա այլ աշխատանքների կատարում և ծառայությունների մատուցում ԱԷՕԲԿՄ Բ – Փ – Ո Հ Վ
  8. Ներմուծում կամ արտահանում`
  – միջուկային նյութեր
  – ռադիոակտիվ նյութերի կամ ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող սարքերի կամ գեներացնող ճառագայթման աղբյուրների
  – ռադիոակտիվ թափոնների
  – հատուկ նյութերի
  – հատուկ սարքավորումների
  – հատուկ տեխնոլոգիաների ՀՀԿ Բ – – – – Հ –
  9. Միջուկային նյութերի հետ աշխատանքների կատարում
  – (Տողը հանվել է 22.02.07 ՀՕ-116-Ն)
  – օգտագործում
  – փոխադրում
  – պահեստավորում
  – (Տողը հանվել է 22.02.07 ՀՕ-116-Ն)
  10. Ռադիոակտիվ նյութերի կամ ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող սարքերի կամ գեներացնող ճառագայթման աղբյուրների հետ աշխատանքների կատարում`
  – արտադրություն
  – օգտագործում
  – վերանորոգում
  – մոնտաժում և կարգաբերում
  – փոխադրում
  – պահեստավորում ԱԷՕԲԿՄ Բ – Փ – Ո Հ Վ
  11. Ռադիոակտիվ թափոնների հետ աշխատանքների կատարում`
  (Տողը հանվել է 19.03.09 ՀՕ-73-Ն)
  – վերամշակում
  – պահում
  – (Տողը հանվել է 22.02.07 ՀՕ-116-Ն)
  12. Միջուկային տեղակայանքների և միջուկային նյութերի ֆիզիկական պաշտպանության իրականացում ԱԷՕԲԿՄ Բ – Փ – Ո Հ Վ
  13. Ատոմային էներգիայի օգտագործման օբյեկտների համար անվտանգության տեսակետից կարևոր սարքերի, սարքավորումների, համակարգերի`
  – նախագծում
  – պատրաստում ԱԷՕԲԿՄ Բ – Փ – Ո Հ Վ
  14. Ատոմային էներգիայի օգտագործման օբյեկտների նախագծերի և այլ փաստաթղթերի փորձաքննություն ԱԷՕԲԿՄ Բ – – – Ո Հ Վ
  15. Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում անվտանգության ապահովման տեսակետից կարևոր պաշտոններ զբաղեցնող ֆիզիկական անձանց գործունեություն ԱԷՕԲԿՄ Բ – – – Ո Հ Վ

  13.ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

  1. վտանգավոր թափոնների`
  – վերամշակում
  – վնասազերծում
  – պահպանում
  – փոխադրում և տեղադրում ՀՀԿ Բ Ա Փ – Ո Հ Վ
  2. Ավտոտրանսպորտային միջոցներից աղտոտող նյութերի արտանետումների չափումներ ԿՄ Բ – Փ Մ – Հ Վ

  14. ՈՐԱԿԻ, ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ, ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ, ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

  1. չափման միջոցների արտադրություն ԿՄ Բ Ա Փ – – – –

  15. ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ, ՇԱՀՈՒՄՆԵՐՈՎ ԽԱՂԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

  1. վիճակախաղերի կազմակերպում ԿՄ Բ – – – – Հ –
  2. շահումներով խաղերի կազմակերպում ԿՄ Բ – – – – Հ Վ
  21. Ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպում ԿՄ Պ Վ
  3. խաղատների կազմակերպում ԿՄ Բ – – – – Հ Վ

  16. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

  1.

  Կանոնավոր օդային հաղորդակցություն
  ԿՄ Բ – Փ – Ո Հ –
  2.

  Երկաթուղային տրանսպորտի գործունեության
  կազմակերպում
  ԿՄ Բ Ա Փ – Ո Հ –
  3.

  Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական
  զննության գործունեություն
  ԿՄ Բ – – Մ – Հ Վ
  4.

  Ընդհանուր օգտագործման ուղևորատար ավտոմոբիլային
  տրանսպորտով կանոնավոր փոխադրումների
  կազմակերպում
  ԿՄ Բ – – – – – –
  5. Մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների կազմակերպում

  – անհատ ձեռնարկատերերի կողմից մարդատար-տաքսի մեկ ավտոմոբիլով ուղևորափոխադրումների կազմակերպում
  ԿՄ Բ – – – – – –

  – անհատ ձեռնարկատերերի կողմից մեկից ավելի ավտոմոբիլներով և կազմակերպությունների կողմից (անկախ ավտոմոբիլների քանակից) մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների կազմակերպում
  ԿՄ Բ – – – – – –

  17. ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

  1. Քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում կամ փորձաքննություն կամ շինարարության իրականացում, ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտների –
  – բնակելի (բացառությամբ ոչ ձեռնարկատիրական նպատակով կառուցվող անհատական բնակելի տների, ավտոտնակների, օժանդակ շինությունների, ինչպես նաև շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների), հասարակական և արտադրական (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների) ԿՄ Բ – – – – – –
  – տրանսպորտային ԿՄ Բ – – – – – –
  – հիդրոտեխնիկական ԿՄ Բ – – – – –
  – էներգետիկ ԿՄ Բ – – – – –
  – կապի ԿՄ Բ – – – – –
  2. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն` ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտների`
  – բնակելի (բացառությամբ ոչ ձեռնարկատիրական նպատակով կառուցվող անհատական բնակելի տների, ավտոտնակների, օժանդակ շինությունների, ինչպես նաև շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների),
  հասարակական և արտադրական (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների) ԿՄ Բ – – – Ո Հ –
  – տրանսպորտային ԿՄ Բ – – – Ո Հ –
  – հիդրոտեխնիկական ԿՄ Բ – – – Ո Հ –
  – էներգետիկ ԿՄ Բ – – – Ո Հ –
  – կապի ԿՄ Բ – – – Ո Հ –
  3 Ինժեներական հետազննում ԿՄ Բ – – – – Ո – –

  4
  Շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննություն ԿՄ Բ – – – Ո Հ –

  17.1 ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

  1. զբոսավարի գործունեություն, բացառությամբ այն անձանց գործունեության, ովքեր զբոսավարի գործունեություն են իրականացնում բացառապես այն զբոսաշրջային օբյեկտի սահմաններում, որի աշխատողն են ԿՄ Բ Ա – – Ո – –
  2. ուղեկցորդի գործունեություն, բացառությամբ այն անձանց գործունեության, ովքեր ուղեկցորդի գործունեություն են իրականացնում բացառապես այն զբոսաշրջային օբյեկտի սահմաններում, որի աշխատողն են ԿՄ Բ Ա – – Ո – –

  17.2 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

  1. Մանկատների կազմակերպում, երեխաների ցերեկային խնամքի կազմակերպում, երեխաների ժամանակավոր խնամքի կազմակերպում ԿՄ Բ – – – – Հ Վ
  2. Ծեր և հաշմանդամ քաղաքացիների խնամքի և սպասարկման կազմակերպում ԿՄ Բ – – – – Հ Վ

  18. ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՅԼ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐ

  1. լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների վերաբերյալ օրենքով նախատեսված փորձաքննությունների իրականացում ԿՄ Բ – Փ – – – –
  2. (2-րդ կետն ուժը կորցրել է 22.02.07 ՀՕ-116-Ն)
  3. սնանկության կառավարչի գործունեության իրականացում ԿՄ Բ Ա – – Ո – –
  4. Տեղագրական քարտեզագրման և հողաշինարարական աշխատանքների իրականացում ԿՄ Բ Ա – – Ո – –
  5. անշարժ գույքի գնահատում ԿՄ Բ Ա – – Ո – –
  5.1 շարժական մշակութային արժեքների փորձաքննություն ԿՄ Բ – – – Ո – –
  6. ռիելտորական գործունեություն ԿՄ Բ Ա – – Ո – –
  7. Սննդամթերքի արտադրություն, այդ թվում`
  7.1 թորած ալկոհոլային խմիչքների(բացառությամբ «Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 220870 ծածկագրին դասվող լիկյորների և 220890 ծածկագրին դասվող մինչև 9 տոկոս սպիրտ պարունակող այլ սպիրտային խմիչքների), ինչպեu նաև 2208 ծածկագրին դաuվող` միայն պտուղներից և հատապտուղներից (բացառությամբ` խաղողի) թորված 40 տոկոu և ավելի uպիրտ պարունակող ալկոհոլային խմիչքների) և խմորման նյութերից էթիլային սպիրտի արտադրություն ԿՄ Պ Ա – – – – –
  7.2 «Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ)դասակարգչի 220870 ծածկագրին դասվող լիկյորների և 220890 ծածկագրին դասվող մինչև 9 տոկոս սպիրտ պարունակող այլ սպիրտային խմիչքների արտադրություն ԿՄ Պ Ա – – – – –
  7.3 «Արտաքին տնտեuական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դաuակարգչի 2208 ծածկագրին դաuվող` միայն պտուղներից և հատապտուղներից (բացառությամբ` խաղողի) թորված 40 տոկոu և ավելի uպիրտ պարունակող ալկոհոլային խմիչքների արտադրություն ԿՄ Պ Ա – – – – Վ
  7.4 գինու, խնձորի և պտղահատապտղային այլ գինիների արտադրություն ԿՄ Պ Ա – – – – –
  7.5 գարեջրի արտադրություն ԿՄ Պ Ա – – – – –
  8. աուդիտորական ծառայությունների իրականացում ԿՄ Բ – – – Ը Հ –
  9. Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի հարգորոշում և հարգադրոշմում ԿՄ Բ Ո Հ Վ
  10. Թանկարժեք մետաղների զտարկում, բանկային ոսկու և ստանդարտացված ձուլակտորների արտադրություն ԿՄ Բ
  11.

  Առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպում
  ԿՄ Բ Հ Վ

 2. Իսկ որտեղի՞ց է կարելի բեռնել այս ցանկը: Թե չէ ոչինչ չի հասկացվում, ֆորմատինգը լրիվ խախտված է այս ցանկի մեջ:

Մեկնաբանել

Ձեր էլ. փոստը չի հրապարակվելու: Պարտադիր է լրացման համար - *