Նյութեր

 • Հաշվապահական հաշվառման հաշիվների ցանկ
 • բեռնել

  Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներ

 • ՀՀՄՍ 1. Ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում
 • բեռնել
 • ՀՀՄՍ 2. Պաշարներ
 • բեռնել
 • ՀՀՄՍ 7. Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին
 • բեռնել
 • ՀՀՄՍ 8. Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն, փոփոխություններ հաշվապահական հաշվառման գնահատումներում և սխալներ
 • բեռնել
 • ՀՀՄՍ 10. Հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո տեղի ունեցող դեպքեր
 • բեռնել
 • ՀՀՄՍ 11. Կառուցման պայմանագրեր
 • բեռնել
 • ՀՀՄՍ 12. Շահութահարկեր
 • բեռնել
 • ՀՀՄՍ 16. Հիմնական միջոցներ
 • բեռնել
 • ՀՀՄՍ 17. Վարձակալություն
 • բեռնել
 • ՀՀՄՍ 18. Հասույթ
 • բեռնել
 • ՀՀՄՍ 19. Աշխատակիցների հատուցումներ
 • բեռնել
 • ՀՀՄՍ 20. Պետական շնորհների հաշվառում և պետական օգնության բացահայտում
 • բեռնել
 • ՀՀՄՍ 21. Արտարժույթի փոխանակման փոխարժեքի փոփոխությունների հետևանքները
 • բեռնել
 • ՀՀՄՍ 23. Փոխառության ծախսումներ
 • բեռնել
 • ՀՀՄՍ 24. Կապակցված կողմերի բացահայտումներ
 • բեռնել
 • ՀՀՄՍ 26. Թոշակային հատուցումների պլանների հաշվապահական հաշվառումը և հաշվետվությունները
 • բեռնել
 • ՀՀՄՍ 27. Համախմբված և առանձին ֆինանսական հաշվետվություններ
 • բեռնել
 • ՀՀՄՍ 28. Ներդրումներ ասոցիացված կազմակերպություններում
 • բեռնել
 • ՀՀՄՍ 31. Մասնակցություն համատեղ ձեռնարկումներում
 • բեռնել
 • ՀՀՄՍ 32. Ֆինանսական գործիքներ. ներկայացումը
 • բեռնել
 • ՀՀՄՍ 33. Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող շահույթ
 • բեռնել
 • ՀՀՄՍ 34. Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
 • բեռնել
 • ՀՀՄՍ 36. Ակտիվների արժեզրկում
 • բեռնել
 • ՀՀՄՍ 37. Պահուստներ, պայմանական պարտավորություններ և պայմանական ակտիվներ
 • բեռնել
 • ՀՀՄՍ 38. Ոչ նյութական ակտիվներ
 • բեռնել
 • ՀՀՄՍ 39. Ֆինանսական գործիքներ. ճանաչումը և չափումը
 • բեռնել
 • ՀՀՄՍ 40. Ներդրումային գույք
 • բեռնել
 • ՀՀՄՍ 41. Գյուղատնտեսություն
 • բեռնել

  Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ

 • ՖՀՄՍ 1. Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների առաջին անգամ որդեգրումը
 • բեռնել
 • ՖՀՄՍ 2. Բաժնետոմսերի վրա հիմնված վճարում
 • բեռնել
 • ՖՀՄՍ 3. Ձեռնարկատիրական գործունեության միավորումներ
 • բեռնել
 • ՖՀՄՍ 4. Ապահովագրության պայմանագրեր
 • բեռնել
 • ՖՀՄՍ 5. Վաճառքի համար պահվող ոչ ընթացիկ ակտիվներ և ընդհատված գործունեություն
 • բեռնել
 • ՖՀՄՍ 6. Օգտակար հանածոների հետախուզում և գնահատում
 • բեռնել
 • ՖՀՄՍ 7. Ֆինանսական գործիքներ. բացահայտումներ
 • բեռնել
 • ՖՀՄՍ 8. Գործառնական սեգմենտներ
 • բեռնել

  ՖՀՄՄԿ Մեկնաբանություններ

 • ՖՀՄՄԿ Մեկնաբանություն 1. Փոփոխություններ ապագործարկման, վերականգնման և նմանատիպ գոյություն ունեցող պարտավորություններում
 • բեռնել
 • ՖՀՄՄԿ Մեկնաբանություն 2. Կոոպերատիվ կազմակերպություններում անդամների բաժնեմասերը և նմանատիպ գործիքներ
 • բեռնել
 • ՖՀՄՄԿ Մեկնաբանություն 4. Համաձայնություններում վարձակալության առկայության որոշում
 • բեռնել
 • ՖՀՄՄԿ Մեկնաբանություն 5. Ապագործարկման, վերակառուցման և շրջակա միջավայրի վերականգնման ֆոնդերում մասնակցության իրավունքը
 • բեռնել
 • ՖՀՄՄԿ Մեկնաբանություն 6. Էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների թափոնների յուրահատուկ շուկայում մասնակցությունից առաջացող պարտավորություններ
 • բեռնել
 • ՖՀՄՄԿ Մեկնաբանություն 7. Վերահաշվարկման մոտեցման կիրառումը` համաձայն ՀՀՄՍ 29-ի Ֆինանսական հաշվետվությունները գերսղաճային տնտեսություններում
 • բեռնել
 • ՖՀՄՄԿ Մեկնաբանություն 8. ՖՀՄՍ 2-ի գործողության ոլորտը
 • բեռնել
 • ՖՀՄՄԿ Մեկնաբանություն 9. Պարունակվող ածանցյալ գործիքների գնահատման վերանայումը
 • բեռնել
 • ՖՀՄՄԿ Մեկնաբանություն 10. Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ և արժեզրկում
 • բեռնել
 • ՖՀՄՄԿ Մեկնաբանություն 11. ՖՀՄՍ 2 Խմբի և հետգնված բաժնետոմսերով գործարքներ
 • բեռնել
 • ՖՀՄՄԿ Մեկնաբանություն 12. Ծառայության կոնցեսիայի համաձայնություններ
 • բեռնել
 • ՖՀՄՄԿ Մեկնաբանություն 13. Հաճախորդի հավատարմության ծրագրեր
 • բեռնել
 • ՖՀՄՄԿ Մեկնաբանություն 14. ՀՀՄՍ 19 – Սահմանված հատուցումների գծով ակտիվի սահմանափակումը, նվազագույն ֆինանսավորման պահանջները և դրանց փոխազդեցությունը
 • բեռնել
 • ՖՀՄՄԿ Մեկնաբանություն 15. Անշարժ գույքի կառուցման պայմանագրեր
 • բեռնել
 • ՖՀՄՄԿ Մեկնաբանություն 16. Արտերկրյա ստորաբաժանումում զուտ ներդրման հեջերը
 • բեռնել
 • ՖՀՄՄԿ Մեկնաբանություն 17. Ոչ դրամական ակտիվների բաշխումը սեփականատերերին
 • բեռնել

  ՄՄԿ Մեկնաբանություններ

 • ՄՄԿ Մեկնաբանություն 7. Անցումը եվրոյի
 • բեռնել
 • ՄՄԿ Մեկնաբանություն 10. Պետական օգնություն` առանց գործառնական գործունեության հետ յուրահատուկ կապի
 • բեռնել
 • ՄՄԿ Մեկնաբանություն 12. Համախմբում. հատուկ նշանակության կազմակերպություններ
 • բեռնել
 • ՄՄԿ Մեկնաբանություն 13. Համատեղ վերահսկվող կազմակերպություններ. ձեռնարկողների ոչ դրամային ներդրումները
 • բեռնել
 • ՄՄԿ Մեկնաբանություն 15. Գործառնական վարձակալություն. խրախուսող պայմաններ
 • բեռնել
 • ՄՄԿ Մեկնաբանություն 21. Շահութահարկ. վերագնահատված չմաշվող ակտիվների վերականգնում
 • բեռնել
 • ՄՄԿ Մեկնաբանություն 25. Շահութահարկ. փոփոխություններ կազմակերպության կամ նրա բաժնետերերի հարկային կարգավիճակում
 • բեռնել
 • ՄՄԿ Մեկնաբանություն 27. Վարձակալության իրավական ձև ներառող գործարքների բովանդակության գնահատումը
 • բեռնել
 • ՄՄԿ Մեկնաբանություն 29. Ծառայության կոնցեսիայի համաձայնություններ. բացահայտում
 • բեռնել
 • ՄՄԿ Մեկնաբանություն 31. Հասույթ. բարտերային գործարքներ, որոնք ներառում են գովազդային ծառայություններ
 • բեռնել
 • ՄՄԿ Մեկնաբանություն 32. Ոչ նյութական ակտիվներ. ինտերնետային կայքի ծախսումներ
 • բեռնել

  ՓՄԿ ՖՀՄՍ

 • Փոքր և միջին կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտ
 • բեռնել