Աշխատակիցը գործուղվել է ք. Գյումրի

Ռուզաննա.

Հարգելի կոլեգաներ, խնդրում եմ օգնել: Եթե աշխատակիցը գործուղվել է ք. Գյումրի և չի ներկայացրել հիմնավորող փաստաթղթեր տրանսպորտային և գիշերավարձի ծախսերի վերաբերյալ, ինչպե՞ս պետք է կատարել վճարումը:
Նախապես շնորհակալ եմ….

0

Ֆեյսբուքյան մեկնաբանություններ

Accountant.am
Author: Accountant.am

4 thoughts on “Աշխատակիցը գործուղվել է ք. Գյումրի

 1. Ռուզաննա ֆայլը տեղափոխի Excel ,ֆոնտը` Arial Armenian և կարդա,եթե կառաջանան հարցեր գրի

  “ì²ìºð²òÜàôØ ºØ”
  вڲUî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü
  ܲʲ¶²Ð è. øàâ²ðÚ²Ü

  “4” ÷»ïñí³ñÇ 2006 Ã.

  вڲUî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü Î²è²ì²ðàôÂÚàôÜ
  àðàÞàôØ

  29 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2005 Ãí³Ï³ÝÇ N 2335-Ü

  ̲è²ÚàÔ²Î²Ü ¶àðÌàôÔØ²Ü ØºÎÜ²Ì ²ÞʲîàÔܺðÆ ¶àðÌàôÔØ²Ü Ì²ÊUºðÆ
  вîàôòØ²Ü Ð²Ø²ð βî²ðìàÔ ìÖ²ðàôØܺðÆ Üì²¼²¶àôÚÜ ºì ²è²ìºÈ²¶àôÚÜ
  â²öºðÜ àô ìÖ²ðØ²Ü Î²ð¶À U²ÐزܺÈàô زUÆÜ
  (1-ÇÝ Ù³u)

  гٳӳÛÝ Ð³Û³uï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ oñ»Ýu•ñùÇ 209-ñ¹
  Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³uÇ` г۳uï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ áñáßáõÙ ¿.
  1. гuï³ï»É`
  ³) ͳé³ÛáÕ³Ï³Ý •áñÍáõÕÙ³Ý Ù»ÏÝ³Í ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ •áñÍáõÕÙ³Ý Í³Ëu»ñÇ
  ѳïáõóÙ³Ý í׳ñÙ³Ý Ï³ñ•Á` ѳٳӳÛÝ N 1 ѳí»Éí³ÍÇ.
  µ) ͳé³ÛáÕ³Ï³Ý •áñÍáõÕÙ³Ý Ù»ÏÝ³Í ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ •áñÍáõÕÙ³Ý Í³Ëu»ñÇ
  Ýí³½³•áõÛÝ ã³÷Á »õ å»ï³Ï³Ý áõ ѳٳÛÝù³ÛÇÝ µÛáõç»Ý»ñÇ ÙÇçáóÝ»ñÇó ѳïϳóíáÕ
  •áñÍáõÕÙ³Ý Í³Ëu»ñÇ Ýí³½³•áõÛÝ »õ ³é³í»É³•áõÛÝ ã³÷»ñÁ` ѳٳӳÛÝ N 2
  ѳí»Éí³ÍÇ.
  •) •áñÍáõÕÙ³Ý íϳ۳ϳÝÇ oñÇݳϻÉÇ Ó»õÁ` ѳٳӳÛÝ N 3 ѳí»Éí³ÍÇ:
  2. UáõÛÝ áñáßáõÙÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý oñí³Ý
  ѳçáñ¹áÕ ï³uÝ»ñáñ¹ oñÁ:

  Uîàð²¶ðìºÈ ¾ вڲUî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü ì²ðâ²äºîÆ ÎàÔØÆò
  2006 Âì²Î²ÜÆ ÐàôÜì²ðÆ 25-ÆÜ

  гí»Éí³Í N 1
  ÐРϳé³í³ñáõÃÛ³Ý
  2005 Ãí³Ï³ÝÇ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 29-Ç
  N 2335-Ü áñáßÙ³Ý

  βð¶

  ̲è²ÚàÔ²Î²Ü ¶àðÌàôÔØ²Ü ØºÎÜ²Ì ²ÞʲîàÔܺðÆ ¶àðÌàôÔØ²Ü Ì²ÊUºðÆ
  вîàôòØ²Ü ìÖ²ðزÜ

  I. ÀܸвÜàôð ¸ðàôÚÂܺð

  1. UáõÛÝ Ï³ñ•áí u³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý ͳé³ÛáÕ³Ï³Ý •áñÍáõÕÙ³Ý Ù»ÏݳÍ
  ³ß˳ïáÕÝ»ñÇÝ oñ³å³ÑÇÏÇ í׳ñÙ³Ý »õ •áñÍáõÕÙ³Ý Í³Ëu»ñÇ Ñ³ïáõóÙ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
  2. ̳é³ÛáÕ³Ï³Ý •áñÍáõÕáõÙÁ •áñͳïáõÇ Ï³Ù Ýñ³ Ý»ñϳ۳óáõóãÇ ÏáÕÙÇó
  ³ß˳ïáÕÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÇ í³ÛñÇó ¹áõñu áñáß³ÏÇ Å³ÙÏ»ïáí ³ÛÉ í³ÛñáõÙ
  ³ß˳ï³Ýù ϳï³ñ»Éáõ ѳÝÓݳñ³ñáõÃÛáõÝ ¿:
  3. ²ß˳ïáÕÝ»ñÁ ͳé³ÛáÕ³Ï³Ý •áñÍáõÕÙ³Ý Ù»ÏÝáõÙ »Ý •áñͳïáõÇ ÏáÕÙÇó
  ïñí³Í Ññ³Ù³ÝÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, áñáõÙ ÝßíáõÙ »Ý •áñÍáõÕÙ³Ý í³ÛñÁ (í³Ûñ»ñÁ` ù³Õ³ù,
  •ÛáõÕ), ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ, Ýå³ï³ÏÁ »õ ųÙÏ»ïÝ»ñÁ: Ðñ³Ù³ÝÇ ÑÇÙ³Ý
  íñ³ Ó»õ³Ï»ñåíáõÙ ¿ •áñÍáõÕÙ³Ý íϳ۳ϳÝÁ (µ³óÇ oï³ñ»ñÏñÛ³ •áñÍáõÕáõÙÝ»ñÇó),
  áñÝ uïáñ³•ñíáõÙ »õ ÏÝùíáõÙ ¿ •áñͳïáõÇ Ï³Ù Ýñ³ Ý»ñϳ۳óáõóãÇ ÏáÕÙÇó:
  4. ¶áñÍáõÕÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ³ß˳ïáÕÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÇ í³ÛñÇó
  Ù»ÏÝ»Éáõ, •áñÍáõÕÙ³Ý í³Ûñ ųٳݻÉáõ, •áñÍáõÕÙ³Ý í³ÛñÇó Ù»ÏÝ»Éáõ »õ
  ³ß˳ï³ÝùÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý í³Ûñ í»ñ³¹³éݳÉáõ oñ»ñÁ ÝßíáõÙ »Ý •áñÍáõÕÙ³Ý
  íϳ۳ϳÝáõÙ: ºÃ» ³ß˳ïáÕÁ •áñÍáõÕíáõÙ ¿ Ù»ÏÇó ³í»ÉÇ í³Ûñ»ñ, ³å³ •áñÍáõÕÙ³Ý
  íϳ۳ϳÝáõÙ ÝßíáõÙ »Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ í³Ûñ ųٳݻÉáõ »õ ³Û¹ í³ÛñÇó Ù»ÏÝ»Éáõ
  oñ»ñÁ, áñÁ ÏáÝÏñ»ï ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ (ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ) •áñÍáõÕí»Éáõ
  ¹»åùáõÙ å»ïù ¿ uïáñ³•ñíÇ ïíÛ³É Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý (ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ)
  å³ßïáݳï³ñ ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó »õ í³í»ñ³óíÇ ïíÛ³É Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
  (ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ) ÏÝÇùáí:
  5. ²ß˳ïáÕÇ •áñÍáõÕÙ³Ý Ù»ç •ïÝí»Éáõ ųٳݳϳѳïí³ÍÁ •ñ³ÝóíáõÙ ¿
  ³ß˳ï³Å³Ù³Ý³ÏÇ Ñ³ßí³ñÏÇ ï»Õ»Ï³•ñáõÙ` “¶” Ýßٳٵ:
  6. ¶áñÍáõÕÙ³Ý Ù»ÏÝ»Éáõ oñ ¿ ѳٳñíáõÙ ³ß˳ïáÕÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÇ
  í³ÛñÇó Ù»ÏÝ»Éáõ oñÁ, ÇuÏ í»ñ³¹³éݳÉáõ oñÁ` ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÇ í³Ûñ
  ųٳݻÉáõ oñÁ:
  7. ¶áñÍáõÕí³Í ³ß˳ïáÕÇÝ Ñ³ïáõóíáõÙ ¿ oñ³å³ÑÇÏÁ, •Çß»ñ³í³ñÓÁ, ³ß˳ï³ÝùÇ
  ÑÇÙÝ³Ï³Ý í³ÛñÇó •áñÍáõÕÙ³Ý í³Ûñ»ñ Ù»ÏÝ»Éáõ »õ í»ñ³¹³éݳÉáõ ׳ݳå³ñѳͳËuÁ,
  ׳ݳå³ñÑÇÝ Ñ³ñϳ¹ñ³Ï³Ý ϳݕ³éÇ Å³Ù³Ý³Ï ÑÛáõñ³ÝáóÝ»ñáõÙ »õ ѳٳÝÙ³Ý
  oµÛ»ÏïÝ»ñáõÙ ï»Õ»ñÝ ³Ùñ³•ñ»Éáõ í׳ñÁ, å»ï³Ï³Ý ïáõñù»ñÁ, ÙáõïùÇ ³ñïáݳ•ñÇ
  Ó»õ³Ï»ñåÙ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í ͳËu»ñÁ, ÇÝãå»u ݳ»õ ͳé³ÛáÕ³Ï³Ý •áñÍáõÕÙ³Ý Ñ»ï
  ϳåí³Í ϳåÇ (Ñ»é³Ëáu, ý³ùu, ÇÝï»ñÝ»ï ͳé³ÛáõÃÛáõÝ), ÷³uï³ÃÕûñÇ
  óñ•Ù³ÝáõÃÛ³Ý »õ í³í»ñ³óÙ³Ý, Ý»ñϳ۳óáõóã³Ï³Ý ³ÛÉ Í³Ëu»ñ` ѳٳå³ï³u˳Ý
  ÷³uï³ÃÕûñÇ ³éϳÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ:
  8. ¶áñÍáõÕí³Í ³ß˳ïáÕÇ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ³Ý³ß˳ïáõݳÏáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ³ß˳ïáÕÁ
  •áñͳïáõÇ Ññ³Ù³Ýáí •áñÍáõÕáõÙÇó Ñ»ï ¿ ϳÝãíáõÙ: ¶áñÍáõÕíáÕ ³ß˳ïáÕÇÝ
  ÁݹѳÝáõñ ÑÇÙáõÝùÝ»ñáí í׳ñíáõÙ ¿ ųٳݳϳíáñ ³ß˳ïáõݳÏáõÃÛ³Ý Ýå³uï, ÇuÏ
  •áñÍáõÕÙ³Ý ã³ß˳ï³Í oñ»ñÇ Ñ³Ù³ñ í׳ñí³Í •Çß»ñ³í³ñÓÇ »õ oñ³å³ÑÇÏÇ
  •áõÙ³ñÝ»ñÁ Ñ»ï »Ý •³ÝÓíáõÙ:
  9. ¶áñÍáõÕíáÕ ³ß˳ïáÕÇÝ •áñÍáõÕÙ³Ý Í³Ëu»ñÇ Ñ³ïáõóáõÙÁ ïñíáõÙ ¿
  •áñÍáõÕáõÙ Ù»ÏÝ»Éáõó ³éÝí³½Ý Ù»Ï oñ ³é³ç: ¶áñÍáõÕáõÙÇó í»ñ³¹³éݳÉáõó Ñ»ïá,
  3 ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ oñí³ ÁÝóóùáõÙ ³ß˳ïáÕÁ å³ñï³íáñ ¿ Ý»ñϳ۳óÝ»É •áñÍáõÕÙ³Ý
  íϳ۳ϳÝÁ, ϳÝËÇÏ í׳ñí³Í •áõÙ³ñÇ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ, •áñÍáõÕÙ³Ý Í³Ëu»ñÁ
  ѳuï³ïáÕ ÷³uï³ÃÕûñÁ:
  10. àã å»ï³Ï³Ý »õ áã ѳٳÛÝù³ÛÇÝ µÛáõç»Ý»ñÇó ýÇݳÝu³íáñÙ³Ý ¹»åùáõÙ
  •Çß»ñ³í³ñÓÇ »õ oñ³å³ÑÇÏÇ Í³Ëu»ñÇ` г۳uï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý
  2005 Ãí³Ï³ÝÇ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 29-Ç N 2335-Ü áñáßÙ³Ý N 2 ѳí»Éí³Íáí ѳuï³ïí³Í
  ã³÷»ñÁ •áñÍáõÕíáÕ ³ß˳ïáÕÇ Ñ³Ù³ñ ѳٳñíáõÙ »Ý Ýí³½³•áõÛÝ ã³÷:

  II. Oî²ðºðÎðÚ² äºîàôÂÚàôÜܺð ¶àðÌàôÔìàÔ ²ÞʲîàÔܺðÆ ¶àðÌàôÔزÜ
  ̲ÊUºðÆ Ð²îàôòàôØÀ

  11. Oï³ñ»ñÏñÛ³ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñ •áñÍáõÕíáÕ ³ß˳ïáÕÇÝ (³Û¹ ÃíáõÙ`
  å³ßïáÝ³Ï³Ý •áñÍáõÕáõÙÝ»ñáí) •áñÍáõÕáõÙ Ù»ÏÝ»Éáõó ³é³ç •Çß»ñ³í³ñÓÁ,
  oñ³å³ÑÇÏÝ áõ ׳ݳå³ñѳͳËuÁ í׳ñíáõÙ ¿ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ: ¶áñÍáõÕáõÙÇó
  í»ñ³¹³éݳÉáõó Ñ»ïá •Çß»ñ³í³ñÓÁ ѳuï³ïáÕ ÷³uï³ÃÕûñÁ ãÝ»ñϳ۳óÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ
  ѳïáõóÙ³Ý ¿ »Ýóϳ uáõÛÝ Ï³ñ•áí ѳuï³ïí³Í •áõÙ³ñÇ 80 ïáÏáuÁ, ÇuÏ
  ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ý 20 ïáÏáuÁ í»ñ³¹³ñÓíáõÙ ¿:
  12. ¶áñÍáõÕÙ³Ý Í³Ëu»ñÁ ѳuï³ïáÕ ÷³uï³ÃÕûñÁ Ý»ñϳ۳óíáõÙ »Ý ³ÛÝ
  å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝ, áñï»ÕÇó •áñÍáõÕí»É ¿ ïíÛ³É ³ÝÓÁ: ä»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÁ ¹ñ³Ýù
  ÁݹáõÝ»Éáõó »õ áõuáõÙݳuÇñ»Éáõó Ñ»ïá, ͳËu»ñÁ ÑÇÙݳíáñ ѳٳñ»Éáõ ¹»åùáõÙ`
  •áñÍáõÕÙ³Ý ýÇݳÝu³íáñáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, µÛáõç»Ý»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý
  ϳñ•Á u³ÑÙ³ÝáÕ ÁÝóó³Ï³ñ•»ñáí ݳ˳ï»uíáÕ í׳ñáõÙÝ»ñÁ ÑÇÙݳíáñáÕ
  ÷³uï³ÃÕûñÁ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ г۳uï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ýÇݳÝuÝ»ñÇ »õ
  ¿ÏáÝáÙÇϳÛÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ:
  13. ¶Çß»ñ³í³ñÓÇ oñ³å³ÑÇÏÇ Í³Ëu»ñÁ ѳïáõóíáõÙ »Ý г۳uï³ÝÇ
  гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2005 Ãí³Ï³ÝÇ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 29-Ç N 2335-Ü áñáßÙ³Ý
  N 2 ѳí»Éí³Íáí ѳuï³ïí³Í ã³÷»ñáí: ºÃ» •áñÍáõÕÙ³Ý Ññ³Ù³Ýáí ïíÛ³É •áñÍáõÕÙ³Ý
  ÷³uï³óÇ Ï³ï³ñí³Í ͳËu»ñÇ Ñ³ïáõóÙ³Ý å³Ñ³Ýç ¿ u³ÑÙ³ÝíáõÙ, ³å³ •Çß»ñ³í³ñÓÇ
  ͳËu»ñÇ Ñ³ïáõóáõÙÁ ϳï³ñíáõÙ ¿ ÷³uï³óÇ Ï³ï³ñí³Í ͳËu»ñÇ, ³Û¹ ÃíáõÙ` ݳ»õ
  ³Ùñ³•ñáõÙÁ ѳuï³ïáÕ ÷³uï³ÃÕûñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ:
  14. ֳݳå³ñѳͳËuÇ Ñ»ï ÙdzuÇÝ Ñ³ïáõóíáõÙ »Ý ݳ»õ г۳uï³ÝÇ
  гÝñ³å»ïáõÃÛáõÝÇó o¹³ÛÇÝ áõÕ»õáñÝ»ñÇ »ÉùÇ Ñ³Ù³ñ å»ï³Ï³Ý ïáõñùÇ »õ Ù»ÏÝÙ³Ý
  ³å³Ñáí³•ñáõÃÛ³Ý •Íáí ϳï³ñíáÕ Í³Ëu»ñÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ` ݳ»õ ׳ݳå³ñѳͳËuÁ
  Ññ³íÇñáÕ ÏáÕÙÇ Ñ³ßíÇÝ Ñ³ïáõóí»Éáõ ¹»åùáõÙ, г۳uï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
  oñ»Ýu¹ñáõÃÛ³Ùµ u³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ•áí г۳uï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
  o¹³Ý³í³Ï³Û³ÝÝ»ñáõÙ å³ßïáÝ³Ï³Ý å³ïíÇñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ uñ³ÑÝ»ñÇó o•ïí»Éáõ
  ͳËu»ñÁ, ï³ñ³ÝóÇÏ ãí»ñÃÇ Å³Ù³Ý³Ï oï³ñ»ñÏñÛ³ o¹³Ý³í³Ï³Û³ÝÝ»ñÇ ÙÇç»õ, ÇÝãå»u
  ݳ»õ o¹³Ý³í³Ï³Û³ÝÇó ϳ٠»ñϳÃáõÕ³ÛÇÝ Ï³Û³ñ³ÝÇó ÙÇÝã»õ ÑÛáõñ³Ýáó
  ׳ݳå³ñѳͳËuÁ: Üßí³Í •áñÍáõÕáõÙÝ»ñÇ ×³Ý³å³ñѳͳËuÇ •Íáí ϳï³ñí³Í ³ÛÉ
  Éñ³óáõóÇã ͳËu»ñÁ ã»Ý ѳïáõóíáõÙ, »Ã» ѳٳå³ï³uË³Ý Ññ³Ù³ÝÁ ѳïáõóÙ³Ý
  ³Û¹åÇuÇ å³Ñ³Ýç ãÇ u³ÑÙ³ÝáõÙ:
  15. ֳݳå³ñѳͳËuÁ ѳuï³ïáÕ ÷³uï³ÃÕûñ »Ý ѳٳñíáõÙ ïñ³Ýuåáñï³ÛÇÝ
  ÙÇçáóÇ ïáÙuÇ å³ï×»ÝÁ, ¹ñ³ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõ٠ͳé³ÛáõÃÛáõÝ Ù³ïáõó³Í
  ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñí³Í` •áñÍáõÕíáÕÇ Ù»ÏÝÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³Ù³å³ï³u˳Ý
  ѳuï³ïáÕ ÷³uï³ÃáõÕÃÁ, г۳uï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÇó o¹³ÛÇÝ áõÕ»õáñÝ»ñÇ »ÉùÇ
  ѳٳñ å»ï³Ï³Ý ïáõñùÇ »õ Ù»ÏÝÙ³Ý ³å³Ñáí³•ñ³Ï³Ý í׳ñáõÙÁ ÑÇÙݳíáñáÕ
  ÷³uï³ÃáõÕÃÁ, г۳uï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý o¹³Ý³í³Ï³Û³ÝÝ»ñáõÙ å³ßïáݳϳÝ
  å³ïíÇñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ uñ³ÑÝ»ñÇó o•ïí»Éáõ ͳËuÁ ѳuï³ïáÕ ÷³uï³ÃáõÕÃÁ:
  16. ¶Çß»ñ³í³ñÓÇó µ³óÇ, ÑÛáõñ³Ýáó³ÛÇÝ ³ÛÉ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó o•ïí»Éáõ
  ͳËu»ñÁ, ѳٳå³ï³uË³Ý Ññ³Ù³ÝÇ ÷³uï³óÇ Í³Ëu»ñÇ í׳ñÙ³Ý å³Ñ³Ýç u³ÑٳݻÉáõ
  ¹»åùáõÙ, ѳuï³ïáÕ ÷³uï³ÃÕÃÇ ³éϳÛáõÃÛ³Ùµ ϳñáÕ »Ý ѳïáõóí»É •áñÍáõÕí³Í
  ³ÝÓÇ` ÝáõÛÝ •áñÍáõÕÙ³Ý •Çß»ñ³í³ñÓÇ ÷³uï³óÇ í׳ñÙ³Ý »Ýóϳ ÁݹѳÝáõñ
  •áõÙ³ñÇ 5 ïáÏáuÇó áã ³í»ÉÇ ã³÷áí:
  17. ¶áñÍáõÕÙ³Ý í³Ûñ Ù»ÏÝ»Éáõ »õ ³ÛÝï»ÕÇó í»ñ³¹³éݳÉáõ Å³Ù³Ý³Ï ï³ñ³ÝóÇÏ
  í³Ûñáõ٠ѳñϳ¹ñ³µ³ñ ϳݕ³éÇ ¹»åùáõÙ ÝáõÛÝ í³Ûñáõ٠ϳï³ñí³Í ͳËu»ñÁ
  ѳïáõóíáõÙ »Ý ïíÛ³É »ñÏñÇ •Çß»ñ³í³ñÓÁ ѳuï³ïáÕ ÷³uï³ÃÕÃÇ ³éϳÛáõÃÛ³Ý
  ¹»åùáõÙ:
  18. ¶Çß»ñ³í³ñÓÁ ѳïáõó»Éáõ ¹»åùáõÙ` ѳuï³ïáÕ ÷³uï³ÃáõÕà ¿ ѳٳñíáõÙ
  ïíÛ³É ³ÝÓÇ ÑÛáõñ³ÝáóáõÙ •ïÝí»Éáõ •áñÍáõÕÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÁ ѳuï³ïáÕ
  ÑÛáõñ³ÝáóÇ ÏáÕÙÇó ïñí³Í ÷³uï³ÃáõÕÃÁ, ÇÝãå»u ݳ»õ ÑÛáõñ³Ýáó³ÛÇÝ Ý³ËݳϳÝ
  ³Ùñ³•ñÙ³Ý ÷³uï³ÃáõÕÃÁ: ¶Çß»ñ³í³ñÓÁ ѳuï³ïáÕ ÷³uï³ÃáõÕÃÝ ³ÛÝ uï³óáÕ å»ï³Ï³Ý
  Ù³ñÙÝÇ å³Ñ³Ýçáí ϳñáÕ ¿ óñ•Ù³Ýí»É »õ í³í»ñ³óí»É: ³ñ•Ù³ÝáõÃÛ³Ý »õ
  í³í»ñ³óÙ³Ý Í³Ëu»ñÁ ѳٳå³ï³uË³Ý Ññ³Ù³ÝÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ »Ýóϳ »Ý ѳïáõóÙ³Ý ïíÛ³É
  Ù³ñÙÝÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý Í³Ëu»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ:
  19. UáõÛÝ Ï³ñ•áí ѳuï³ïí³Í •áñÍáõÕÙ³Ý Í³Ëu»ñÁ »Ýóϳ »Ý ѳïáõóÙ³Ý
  ²ØÜ-Ç ¹áɳñÇÝ, ÇuÏ »íñá •áïáõ »ñÏñÝ»ñáõÙ` »íñáÛÇÝ Ñ³Ù³ñÅ»ù г۳uï³ÝÇ
  гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¹ñ³Ùáí: ¶áñÍáõÕÙ³Ý Í³Ëu»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÁ ϳï³ñíáõÙ »Ý
  •áñÍáõÕÙ³Ý Í³Ëu»ñÇ Ñ³ïáõóÙ³Ý í׳ñÙ³Ý oñÁ` г۳uï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
  Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó u³ÑÙ³Ýí³Í ²ØÜ-Ç ¹áɳñÇ Ï³Ù »íñáÛÇ í³×³éùÇ
  ѳٳå³ï³uË³Ý ÷á˳ñÅ»ùÝ»ñáí:

  III. вڲUî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü î²ð²ÌøàôØ ¶àðÌàôÔìàÔ ²ÞʲîàÔܺðÆ
  ¶àðÌàôÔØ²Ü Ì²ÊUºðÆ Ð²îàôòàôØÀ

  20. ÐÇÙÝ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÇ í³ÛñÇó ÙÇÝã»õ 30 ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ùµ •áñÍáõÕí³Í
  ³ß˳ïáÕÇÝ Ñ³ïáõóíáõÙ ¿ ÙdzÛÝ •áñÍáõÕÙ³Ý ×³Ý³å³ñѳͳËuÁ:
  21. г۳uï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íùáõ٠ͳé³ÛáÕ³Ï³Ý •áñÍáõÕÙ³Ý Ù»ÏݳÍ
  ³ß˳ïáÕÇÝ •áñÍáõÕáõÙ Ù»ÏÝ»Éáõó ³é³ç oñ³å³ÑÇÏÁ í׳ñíáõÙ ¿ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ,
  •Çß»ñ³í³ñÓÁ »õ ׳ݳå³ñѳͳËuÁ` uáõÛÝ Ï³ñ•áí u³ÑÙ³Ýí³Í Ýí³½³•áõÛÝ •áõÙ³ñÇ
  ã³÷áí: ¶áñÍáõÕáõÙÇó í»ñ³¹³éݳÉáõó Ñ»ïá •áñÍáõÕÙ³Ý Í³Ëu»ñÁ ѳuï³ïáÕ
  ÷³uï³ÃÕûñÁ Ý»ñϳ۳óí»Éáõ ¹»åùáõÙ 5 ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ oñí³ ÁÝóóùáõ٠ѳïáõóÙ³Ý
  »Ýóϳ ¿ ѳٳñíáõÙ •Çß»ñ³í³ñÓÇ »õ ׳ݳå³ñѳͳËuÇ •áõÙ³ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ,
  µ³Ûó áã ³í»ÉÇ, ù³Ý uáõÛÝ Ï³ñ•áí u³ÑÙ³Ýí³Í ³é³í»É³•áõÛÝ ã³÷Á:
  22. ´áÉáñ ¹»åùáõÙ ïñ³Ýuåáñï³ÛÇÝ Í³Ëu»ñÇ Ýí³½³•áõÛÝ ã³÷ »Ý ѳٳñíáõÙ
  г۳uï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý u³ÑÙ³Ý³Í ³íïáµáõu³ÛÇÝ, ÇuÏ å»ï³Ï³Ý
  ϳ٠ѳٳÛÝù³ÛÇÝ µÛáõç»Ý»ñÇ ÙÇçáóÝ»ñÇó ýÇݳÝu³íáñÙ³Ý ¹»åùáõÙ ³é³í»É³•áõÛÝ
  ã³÷ »Ý ѳٳñíáõÙ ÙÇÏñá³íïáµáõu³ÛÇÝ »ñÃáõÕÇÝ»ñÇ u³Ï³•Ý»ñÁ:
  23. г۳uï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý
  ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ •áñÍáõÕÙ³Ý Í³Ëu»ñÁ, г۳uï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³•³ÑÇ ³Ù³é³ÛÇÝ
  »õ ÓÙ»é³ÛÇÝ ³ñÓ³Ïáõñ¹Ý»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï, ѳïáõóíáõÙ »Ý ÷³uï³óÇ Ï³ï³ñí³Í
  ͳËu»ñÁ ÑÇÙݳíáñáÕ ÷³uï³ÃÕûñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ:
  24. ²é³ÝÓÇÝ ¹»åù»ñáõÙ` å³ï׳鳵³Ýí³Í ÑÇÙݳíáñáõÙÝ»ñÇ ³éϳÛáõÃÛ³Ý
  å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, г۳uï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ µÛáõç»ï³ÛÇÝ ÑÇÙݳñÏÝ»ñÇ
  ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ •áñÍáõÕÙ³Ý Í³Ëu»ñÁ ѳïáõóíáõÙ »Ý ÷³uï³óÇ Ï³ï³ñí³Í ͳËu»ñÁ
  ÑÇÙݳíáñáÕ ÷³uï³ÃÕûñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` •áñÍáõÕáõÙÁ ݳ˳å»u ѳٳӳÛÝ»óÝ»Éáí
  г۳uï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ýÇݳÝuÝ»ñÇ »õ ¿ÏáÝáÙÇϳÛÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï:

  гí»Éí³Í N 2
  ÐРϳé³í³ñáõÃÛ³Ý
  2005 Ãí³Ï³ÝÇ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 29-Ç
  N 2335-Ü áñáßÙ³Ý
  ._________________________________________________________________________.
  | ÐÐ ï³ñ³ÍùáõÙ •áñÍáõÕíáÕ |
  | ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ •áñÍáõÕÙ³Ý Í³Ëu»ñÇ ã³÷»ñÁ |
  |_________________________________________________________________________|
  | | | ¶Çß»ñ³í³ñÓÇ ã³÷Á (¹ñ³Ù) |
  |___| |________________________________________________|
  | |Oñ³å³ÑÇÏÇ Í³Ëu»ñÇ | Ýí³½³•áõÛÝ |³é³í»É³•áõÛÝ (å»ï³Ï³Ý »õ |
  | | ã³÷Á | |ѳٳÛÝù³ÛÇÝ µÛáõç»Ý»ñÇ ÙÇçáóÝ»ñÇó|
  | | (¹ñ³Ù) | |ѳïϳóíáÕ Í³Ëu»ñÇ) |
  |___|____________________|______________|_________________________________|
  | | 720 | 5000 | 10000 |
  |_________________________________________________________________________|
  |Oï³ñ»ñÏñÛ³ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñ •áñÍáõÕíáÕ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ •áñÍáõÕÙ³Ý Í³Ëu»ñÇ ã³÷»ñÁ|
  ._________________________________________________________________________.

  ._________________________________________________________________________.
  |NN | ºñÏñÝ»ñÁ |Oñ³å³ÑÇÏ Í³Ëu»ñÇ |¶Çß»ñ³í³ñÓÇ |
  |Á/Ï | | ã³÷Á |ͳËu»ñÇ ã³÷Á |
  | | | |(Ù»Ï oñí³ Ñ³Ù³ñ) |
  | | |__________________|_________________|
  | | |²ØÜ ¹áɳñ| ºíñá |²ØÜ ¹áɳñ| ºíñá |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |1. |²È´²ÜƲ | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |îÇñ³Ý³ |53 | |91 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |55 | |55 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |2. |²ÈÄÆð | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |²ÉÅÇñ |91 | |115 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |46 | |40 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |3. |²ØÜ | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ÜÛáõ Úáñù, ì³ßÇÝ•ïáÝ |89 | |188 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |²ØÜ (ï³ñ³Íù) |76 | |125 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |4. |²Ü¶àȲ | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |Èáõ³Ý¹³ |114 | |172 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |58 | |45 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |5. |²Ü¸àðð² |57 | |81 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |6. |²Üîƶàô² ºì ´²ð´àô¸² | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |²ÝïÇ•áõ³ |144 | |89 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |´³ñµáõ¹³ |9 | |61 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |7. |²ìUîð²ÈƲ | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |γݵ»ñ³ |86 | |135 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |76 | |93 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |8. |²ìUîðƲ | |130 | |87 |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |9. |²ð²´²Î²Ü ØƲòÚ²È ¾ØÆðàôÂÚàôÜܺð| | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |²µáõ ¸³µÇ |97 | |119 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |64 | |108 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |10. |²ð¶ºÜîÆܲ | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |´áõ»Ýáu ²Ûñ»u |68 | |146 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |45 | |37 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |11. |²üÔ²ÜUî²Ü | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ø³µáõÉ |76 | |59 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |20 | |32 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |12. |´²Ü¶È²¸ºÞ | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |¸³Ï³ |25 | |46 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |17 | |19 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |13. |´²ð´²¸àU |149 | |127 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |14. |´²Ð²ØÚ²Ü ÎÔ¼Æܺð |58 | |130 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |15. |´²ÐðºÚÜ |104 | |149 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |16. |´ºÈ¶Æ² | |98 | |129 |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |17. |´ºÈƼ | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |´»ÉÙáå³Ý |60 | |135 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |49 | |79 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |18. |´ºÜÆÜ | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |äáñïá-Üáíá |66 | |72 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |31 | |48 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |19. |´ºðØàô¸Ú²Ü ÎÔ¼Æܺð |37 | |112 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |20. |´àôÂ²Ü | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ÂËÇÙ÷Ëáõ |38 | |63 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |31 | |47 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |21. |´àÈÆìƲ | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |UáõÏñ» |42 | |90 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |13 | |25 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |22. |´àUÜƲ ºì кðòº¶àìÆܲ | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |U³ñ³Û»íá |77 | |69 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |49 | |36 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |23. |´àîUì²Ü² | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |¶³µáñáÝ» |61 | |117 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |42 | |64 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |24. |´ð²¼ÆÈƲ | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |´ñ³½ÇÉdz |49 | |81 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |55 | |133 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |25. |´ðàôÜºÚ | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |´³Ý¹³ñ-U»ñÇ-´³•³í³Ý |67 | |124 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |91 | |176 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |26. |´àôÈÔ²ðƲ | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |Uáýdz |58 | |99 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |29 | |57 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |27. |´àôðÎÆܲ ü²Uà | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |àô³•³¹áõ•áõ |91 | |91 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |36 | |56 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |28. |´àôðàôÜ¸Æ | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |´áõÅáõÙµáõñ³ |90 | |134 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |21 | |14 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |29. |¶²´àÜ | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |Èǵñ»íÇÉ |95 | |95 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |58 | |47 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |30. |¶²Ø´Æ² | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |´³ÝÅáõÉ |86 | |102 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |13 | |17 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |31. |¶²Ú²Ü² | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |32. |æáñçóáõÝ |50 | |101 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |16 | |27 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |32. |¶²Ü² | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |²Ïñ³ |32 | |65 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |23 | |40 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |33. |¶ºðزÜƲ | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |´»éÉÇÝ | |85 | |133 |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù | |76 | |86 |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |34. |¶ì²îºØ²È² | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |¶í³ï»Ù³É³ |71 | |98 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |42 | |57 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |35. |¶ìÆܺ² | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ÎáݳÏñÇ |56 | |85 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |14 | |16 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |36. |¶ìÆܺ²-´ÆU²àô | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |´Çu³áõ |48 | |89 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |30 | |30 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |37. |¶ðºÜ²¸² |115 | |181 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |38. |¸²ÜƲ |115 | |173 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |39. |¸àØÆÜÆβÚÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |U³Ýïá-¸áÙÇÝ•á |73 | |101 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |18 | |15 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |40. |º¶ÆäîàU | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |γÑÇñ» |68 | |101 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |38 | |59 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |41. |ºÂàìäƲ | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |²¹Çu-²µ»µ³ |27 | |45 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |12 | |18 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |42. |ºØºÜ | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |U³Ý³ |43 | |50 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |40 | |40 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |43. |¼²Ø´Æ² | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |Èáõu³Ï³ |27 | |42 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |22 | |22 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |44. |¼ÆØ´²´ìº | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ʳñ³ñ» |40 | |73 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |61 | |61 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |45. |¾Î첸àð | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ÎÇïá |72 | |92 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |50 | |35 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |46. |¾ðÆÂ𺲠| | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |²uÙ»ñ³ |42 | |61 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |19 | |8 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |47. |²ÆȲܸ | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |´³Ý•ÏáÏ |51 | |79 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |19 | |28 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |48. |ÂàôÜÆU | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ÂáõÝÇu |76 | |73 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |52 | |46 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |49. |ÂàôðøƲ | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |²Ýϳñ³ |53 | |79 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |60 | |108 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |50. |Æܸàܺ¼Æ² | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |æ³Ï³ñï³ |63 | |88 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |43 | |44 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |51. |ÆèȲܸƲ | |100 | |150 |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |52. |ÆUȲܸƲ |103 | |192 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |53. |ÆUä²ÜƲ | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |س¹ñǹ | |122 | |149 |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù | |75 | |85 |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |54. |ÆUð²ÚºÈ | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ºñáõu³Õ»Ù |95 | |142 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |52 | |55 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |55. |Æî²ÈƲ | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ÐéáÙ | |98 | |140 |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù | |107 | |94 |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |56. |Æð²Ü |46 | |120 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |57. |Æð²ø | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |´³Õ¹³¹ |51 | |70 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |51 | |46 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |58. |ȲàU | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ìÛ»ÝïÛ³Ý |27 | |41 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |16 | |11 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |59. |ȺвUî²Ü | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ì³ñß³í³ |110 | |120 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |85 | |103 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |60. |ȺUàîà | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |سu»ñáõ |58 | |117 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |32 | |47 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |61. |ÈÆ´²Ü²Ü | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |´»ÛñáõÃ |56 | |95 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |42 | |66 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |62. |ÈÆ´ºðƲ | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ØáÝñáídz |92 | |150 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |33 | |25 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |63. |ÈƴƲ | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |îñÇåáÉÇ |72 | |118 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |54 | |49 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |64. |ÈÆÊîºÜÞî²ÚÜ |54 | |45 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |65. |ÈÚàôøUºØ´àôð¶ | |79 | |104 |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |66. |β´à-ìºð¸ºÆ вÜð²äºîàôÂÚàôÜ | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |äñ³Û³ |107 | |98 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |74 | |44 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |67. |βغðàôÜ | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |Ú³áõݹ» |55 | |55 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |35 | |40 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |68. |βشàæ² | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |äÝáÙå»Ý |42 | |60 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |13 | |14 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |69. |βܲ¸² | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |Oïï³í³ |89 | |127 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |67 | |115 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |70. |βî²ð |67 | |76 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |71. |κÜîðàܲüðÆÎÚ²Ü Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ| | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |´³Ý•Ç |56 | |92 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |7 | |44 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |72. |ÎÆäðàU | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ÜÇÏáudz |103 | |99 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |64 | |109 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |73. |ÎàÈàôشƲ | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |´á•áï³ |50 | |92 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |28 | |42 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |74. |ÎàØàðÚ²Ü ÎÔ¼Æܺð | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ØáñáÝÇ |70 | |67 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |44 | |33 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |75. |ÎàÚزÜÚ²Ü ÎÔ¼Æܺð |64 | |119 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |76. |Îàܶà | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |´ñ³½³íÇÉ |68 | |76 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |42 | |49 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |77. |ÎàܶàÚÆ ÄàÔàìð¸²ì²ð²Î²Ü | | | | |
  | |вÜð²äºîàôÂÚàôÜ | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ÎÇÝß³u³ |109 | |158 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |40 | |16 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |78. |ÎàUî² èÆβ | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |U³Ý-Êáu» |57 | |90 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |38 | |45 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |79. |Îàî ¸` Æìàô²ðÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |Ú³ÙáõuáõÏñá |81 | |52 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |40 | |33 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |80. |Îàðº²ÚÆ ÄàÔàìð¸²Î²Ü | | | | |
  | |ÄàÔàìð¸²ì²ð²Î²Ü вÜð²äºîàôÂÚàôÜ| | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |öË»ÝÛ³Ý |52 | |96 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |51 | |60 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |81. |Îàô´² | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |гí³Ý³ |89 | |144 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |58 | |68 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |82. |вÆÂÆ | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |äáñï-o-äñ»Ýu |104 | |99 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |28 | |67 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |83. |вU²ð²Î²Ì²ÚÆÜ ¶ìÆܺ² | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |سɳµá |88 | |111 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |24 | |24 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |84. |вð²ì²ÚÆÜ Îà𺲠| | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |U»áõÉ |176 | |190 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |119 | |97 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |85. |вð²ì²üðÆÎÚ²Ü Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |äñÇïáñdz |54 | |127 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |52 | |76 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |86. |вð²ìUȲìƲ | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |´»É•ñ³¹ |92 | |206 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |37 | |48 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |87. |ÐܸβUî²Ü | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |¸»ÉÇ |32 | |97 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |31 | |79 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |88. |Ðàܸàôð²U | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |áõuÇ•³Éå³ |50 | |96 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |35 | |63 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |89. |ÐàÜÎàܶ |134 | |272 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |90. |Ðàð¸²Ü²Ü | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |²Ù³Ý |59 | |81 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |57 | |66 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |91. |ÐàôܲUî²Ü | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |²Ã»Ýù | |78 | |151 |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù | |61 | |87 |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |92. |Ðàôܶ²ðƲ |79 | |130 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |93. |Ö²äàÜƲ | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |îáÏÇá |126 | |174 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |85 | |93 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |94. |ز¸²¶²Uβð | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |²Ýï³Ý³Ý³ñÇíáõ |47 | |86 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |16 | |17 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |95. |زȲìÆ | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ÈÇÉáÝ•í» |27 | |36 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |25 | |31 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |96. |زȲ¼Æ² | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |Îáõ³É³-ÈáõÙåáõñ |55 | |76 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |26 | |50 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |97. |زȸÆìܺðÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |سɻ |37 | |75 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |29 | |194 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |98. |زȲ |108 | |149 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |99. |زÈÆ | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |´³Ù³Ïá |99 | |74 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |52 | |47 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |100.|زβà |75 | |64 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |101.|زìðÆÎÆ | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |äáñï-ÈáõÇ |99 | |143 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |23 | |60 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |102.|زìðÆî²ÜƲ | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |Üáõ³Ïßáï |53 | |73 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |34 | |37 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |103.|زðàÎÎà | | | | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |è³µ³ï |62 | |92 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  | |ï³ñ³Íù |58 | |43 | |
  |____|_______________________________|_________|________|_________|_______|
  |104.|زκ¸àÜƲ | | | | |
  |____|_____________

  0
 2. Ձեր դեպքը նկարագրված է ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 16 ապրիլի 2001 թ. N 02/456 Հ Ր Ա Մ Ա ՆՈՒՄ «ԵԿԱՄՏԱՀԱՐԿԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ: ՏԵՍ ՕՐԻՆԱԿ 46-Ը:

  0
 3. գիշերավարձը կարղ եք նվազեցնել համախառը եկամտից օրական 5000 դրամ, որը շահութահարկով չի նվազեցվում: Կորող եք նայել հրահանգը

  0

Մեկնաբանել

Ձեր էլ. փոստը չի հրապարակվելու: Պարտադիր է լրացման համար - *