Category: Թեստեր

Թեստ ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքից

46
Created on

Թեստ ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքից

1 / 10

Ամենամյա արձակուրդից հետ կանչելը թույլատրվում է միայն

2 / 10

Հանրակրթական, միջին-մասնագիտական կամ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորող աշխատողներին պետական (ավարտական) յուրաքանչյուր քննության նախապատրաստվելու և հանձնելու համար տրամադրվում է ուսումնական արձակուրդ

3 / 10

Աշխատողի կողմից աշխատանքային պայմանագրով կամ ներքին կարգապահական կանոններով իրեն վերապահված պարտականությունները առանց հարգելի պատճառի պարբերաբար չկատարելու դեպքում գործատուն որպես կարգապահական տույժ կարող է կիրառել

4 / 10

Արտաժամյա աշխատանքի յուրաքանչյուր ժամի համար, ժամային դրույքաչափից բացի, վճարվում է հավելում

5 / 10

Ամենամյա արձակուրդը մասերով տրամադրելու դեպքում արձակուրդի մասերից մեկը պետք է կազմի

6 / 10

Կազմակերպության լուծարման դեպքում գործատուն աշխատողին վճարում է արձակման նպաստ

7 / 10

Որոշակի ժամկետով կնքված աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու դեպքում գործատուն այդ մասին պետք է ծանուցի աշխատողին

8 / 10

Աշխատաժամանակի նորմալ տևողությունը չի կարող անցնել շաբաթական

9 / 10

Գործադուլ հայտարարվում է այն դեպքում, եթե այդ մասին որոշումը հավանության է արժանացել

10 / 10

Կարո՞ղ է գործատուն աշխատանքային պայմանագիր կնքել տասնչորսից մինչև տասնվեց տարեկան անձանց հետ

Your score is

The average score is 63%

0%

Փորձի՛ր գիտելիքներդ !

143
Created on

Փորձի՛ր գիտելիքներդ !

1 / 10

Ի՞նչ է նշանակում հետևյալ ձևակերպումը Դտ 711 Կտ 216

2 / 10

Ի՞նչ է նշանակում հետևյալ ձևակերպումը Դտ 253 Կտ 625

3 / 10

Ի՞նչ է նշանակում հետևյալ ձևակերպումը Դտ 131 Կտ 152

4 / 10

Ի՞նչ է նշանակում հետևյալ ձևակերպումը Դտ 118 Կտ 521

5 / 10

Ի՞նչ է նշանակում հետևյալ ձևակերպումը Դտ 152 Կտ 252

6 / 10

Ի՞նչ է նշանակում հետևյալ ձևակերպումը Դտ 215 Կտ 614

7 / 10

Ի՞նչ է նշանակում հետևյալ ձևակերպումը Դտ 713 Կտ 531

8 / 10

Ի՞նչ է նշանակում հետևյալ ձևակերպումը Դտ 511 Կտ 252

9 / 10

Ի՞նչ է նշանակում հետևյալ ձևակերպումը Դտ 228 Կտ 251

10 / 10

Ի՞նչ է նշանակում հետևյալ ձևակերպումը Դտ 811 Կտ 112

Your score is

The average score is 67%

0%

Թեստ ՀՀ Հարկային օրենսգրքից

629
Created on By Accountant.amAccountant.am

Թեստ ՀՀ Հարկային օրենսգրքից

1 / 10

Որպես շրջանառության հարկ վճարող համարվելու վերաբերյալ հայտարարության ներկայացման վերջնաժամկետը

2 / 10

Միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ կարող են համարվել այն ռեզիդենտ առևտրային կազմակերպությունը և անհատ ձեռնարկատերը, որոնց՝ նախորդ հարկային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր տեսակների մասով իրացման շրջանառությունը չի գերազանցել

3 / 10

ԱԱՀ-ից ազատված գործարք է

4 / 10

Շրջանառության հարկի մեջ

5 / 10

Նշվածներից որը չի համարվում արտոնագրային հարկով հարկման օբյեկտ

6 / 10

Հարկի վճարումը սահմանված ժամկետներից ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար հարկ վճարողը կամ հարկային գործակալը վճարում է տույժ

7 / 10

Չգրանցված աշխատողի տուգանքը

8 / 10

Քանի՞ տարի է կրթական և ուսումնական հաստատությունների շենքերի ամորտիզացիոն նվազագույն ժամկետը

9 / 10

ԵՏՄ անդամ պետությունից ապրանքի ներմուծման դեպքում սկզբնական արժեքը հաշվարկելիս հիմք է ընդունվում

10 / 10

Օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց ստացած շահաբաժինների մասով եկամտային հարկը հաշվարկվում է

Your score is

0%

Ինչպե՞ս է ձևակերպվում գործառնությունը.

536
Created on By Accountant.amAccountant.am

Ինչպե՞ս է ձևակերպվում գործառնությունը

1 / 10

Հաշվարկվել է արտադրական սարքավորումների մաշվածությունը

2 / 10

Հաշվետու անձն առհաշիվ գումարների հաշվին ձեռք է բերել հիմնական միջոցներ

3 / 10

Արտադրամասի շենքը կառուցող աշխատողների համար հաշվարկվել է աշխատավարձ

4 / 10

Հաշվարկվել է արտադրամասի նոր շենքի կառուցման համար օգտոգործվող ՀՄ մաշվածություն

5 / 10

Ձեռք է բերվել տեղակայում պահանջող սարքավորում

6 / 10

Շենքի կառուցման համար ծախսվել են նյութեր

7 / 10

Դուրս է գրվել իրացված ՀՄ հաշվեկշռային արժեքը

8 / 10

Սարքավորման տեղակայման համար հաշվարկվել է աշխատավարձ

9 / 10

Օգտագործման համար ձեռք է բերվել տրանսպորտային միջոց

10 / 10

Հաշվարկային հաշվից փոխանցվել է կանխավճար հիմնական միջոցներ ձեռք բերելու համար

Your score is

0%